திங்கள், 11 ஜூன், 2018

நிலைக்கொள நினைந்த நிலைதாராய் !


மனத்தினை முடக்கும் மணக்குள மயக்கம்
மயத்தினை அடக்கும் மறையாக
மரக்கிளை முழக்கம் அகத்திரை யொழுக்கம்
மலைத்திட உறக்கம் மடையேறி
தினத்தினை யுடுத்தும் கணைத்தொட வியக்கும்
திசைக்கொரு மருந்தும் மணையாள
திருத்திரு வழக்கம் மணிக்கொரு முழக்கம்
திகழ்வது நிலைக்க நினைவாரோ
தனைத்தர விழைந்தும் களத்தினில் கரைந்தும்
தவத்திடை விருந்தும் தவறாமல்
தரத்தர விழுங்கும் தகிப்பினி லுடுத்தும்
தனித்திர மறந்தும் தனியாக
நினைத்தவர் அறிந்தும் நிலைத்தவர் அரிந்தும்
நிகழ்வென நடத்தும் நிலைதானே
நிறத்தினை அடை(ள)ந்தும் நிறுத்தென நடந்தும்
நிலைக்கொள நினைந்த நிலைதாராய்

கருத்துகள் இல்லை:

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி