சனி, 16 ஜூலை, 2016

தேர்வெழுதி நாளும் மாயும் மெய்கள்...!


காசிருக்கும் பக்கம் வேசி வேடம் 
காய்ந்திருக்கும் பக்கம் பூசி மூடும் 
ஊசிநுழை வாயில் போடாத் தையல் 
ஊர்செனத்து வாயில் பாயும் நீதி 
தேசமொரு கோட்டில் போகுங் கோணம்
தேர்வெழுதி நாளும் மாயும் மெய்கள் 
மாசிலாது மக்கும் தீர்ப்புள் மோதி 
மாயமான தெங்கும் மக்கள் காப்பு

கூத்தாடிக் கூத்தாடி விட்டுப் போகவேண்டும் 
கூறாக்கிக் கூராக்கிக் குத்திப் போகவேண்டும் 
ஆத்தாடி ஆத்தாடி அங்கம் பங்குவேண்டும் 
ஆராத ஆறாக்கி நீண்டு ஓயவேண்டும் 
காத்தாடிக் காத்தாடிச் சிட்டுப் போலவேண்டும் 
காணாதுக் காணாதே கட்டுப் போடுவேண்டும் 
சே(ர்)த்தாடிச் சேர்த்தாடிச் செத்துப் போகவேண்டும் 
சேறாக்கிச் சோறாக்கித் தின்று போகவேண்டும்


நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி