திங்கள், 2 அக்டோபர், 2017

இன்று பொருந்துமென ...!

இன்று பொருந்துமென இருந்தாரில்லை 
இன்னல் திரியுமென வளர்த்தாரெல்லை 
அன்று மருந்துமென அருந்தாரில்லை 
அன்னம் அரியுமெனக் கிடந்தாரில்லை 
நின்று நடந்தன விளைத்தாரெல்லை 
நித்தம் கடந்துயர் உடைத்தாரெல்லை 
ஒன்றை உணர்ந்திட அடைந்தாருள்ளே 
ஒன்றாய் உரைந்திட அடைந்தாரெல்லைகருத்துகள் இல்லை:

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி