வியாழன், 7 அக்டோபர், 2021

இதயத்தின் நெருக்கத்தில் !இயக்கத்தின் இருக்கத்தில் இதயத்தின் நெருக்கத்தில்
இமைமூடி இருந்தேனே இதம்காணவே
தயக்கம்தான் தடுமாற நடுக்கத்தில் தயையாக
தமிழுக்குத் தடைபோட முடியாதய்யா
முழக்கத்தின் முடிவேதோ முயல்வேனோ முடிவாக
முழுமைக்கும் இலக்காகும் முழம்போடவே
பழக்கத்தில் பசித்தோட படியெட்டப் பழகிட்டேன்
பரியேறி வருவாயோ எனைக்காணவே
இடப்பக்கம் இழைந்தாடும் பராசக்திப் பதியான
இறைவா நீ திசையெங்கும் திலைத்தாடவே
மடப்பள்ளி மழைத்தூறல் மரணத்தின் மடைச்சாரல்
மயங்கேனே உனைக்காண உயிர்வாழுறேன்
அடைகாக்கும் எனக்குள்ளே அழைத்தாயே அதிகாரம்
அணையாத சுடராக அரங்கேறிவா
எடைபோடும் மனத்திற்குள் எதற்காக இடங்கொண்டாய்
எனையாளும் திரிபுரனே திசைத்தாருமே

கருத்துகள் இல்லை:

நன்றி தோழி பிரஷா

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

முத்துச்சிதறல் அளித்த முத்தான முதல் விருது

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

அம்மா மனோசாமிநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி

ஏட்டில் ஏறிய என் முதற்கனவு மாதங்களில் காதலி